Mirë se erdhët në ueb faqen e Komisionit Rregullator për Banim

Këtu mund ti merrni të gjitha informatat në lidhje me kompetencat e Komisionit Rregullator për Banim, shërbimin professional, procedurën e dhënjes së Liçencave për menaxherë për kryerje të aktiviteteve për menaxhim me ndërtesat banesore, subjekteve juridike të cilat kanë fituar të drejtën për kryerje të aktiviteteve për menaxhim me ndërtesat banesore si dhe mundësia për parashtrim të pyetjeve që kanë të bëjnë me të drejtat dhe detyrimet ligjore të qytetarëve nga fusha e banimit.

Соопштенија и информации од јавен карактер

  16.06.2022

Takim me inspektorin për banim të Komunës Qendër, Marjan Zikov

Në kuadër të aktiviteteve të Komisionit Rregullator për Banim, sot në selinë e komisionit mbajta takim me inspektorin për banim të Komunës së Qendrës, Marjan Zikov.

Temë e takimit ishte bashkëpunimi dhe aktivitetet e përbashkëta në drejtim...

повеќе...
  16.06.2022

NDRYSHIMET NË LIGJIN PËR BANIM, SHËRBIMET INSPEKTUESE TË JENË EFIKASE DHE EFEKTIVE, ELIMINIM I KONKURENCËS SË PAKONTROLLUAR

Kryetari i Komisionit Rregullator për Banim, M.r. Zoran Maxhovski, realizoi takim pune me kryetarin e Grupit për banim në Odën Ekonomike të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Vase Samarakov.
Objekt i diskutimit ishin...

повеќе...
  14.06.2022

Paraqitja e kryetarit të Komisionit Rregullator për Banim në programin e mëngjesit në TVRM

  14.06.2022

Takim me kryetarin e parë të Komisionit Rregullator për Banim z. Dushko Kadievski

Kryetari i Komisionit Rregullator për Banim, M-r Zoran Maxhovski, i falenderoi z. Kadievski për meritat e veçanta si kryetar i PARË i Komisionit Rregullativ për Banim.

...

повеќе...
  25.07.2022

RAPORT MBI PUNËN E KOMISIONIT RREGULLATOR PËR BANIM PËR PERIUDHËN 01 JANAR DERI 30 QERSHOR 2022

Raporti i dorëzuar përmban një përmbledhje të punës së Komisionit Rregullator për Banim në periudhën 01 janar 2022 deri më 30 qershor 2022. Dokumenti ofron tregues numerik dhe krahasues për veprimtarinë e Komisionit Rregullator për Banim dhe zbatimin e Ligjit për Banim, gjegjësisht ky Raport paraqet hapur, në mënyrë objektive dhe argumentuese të gjithë punën e Komisionit Rregullator pë Banim për këtë periudhë raportuese. Për një pasqyrë më të mirë të punës Raporti përmban një numër të përshtatshëm grafikësh dhe tabelash.

  16.06.2022

PLANI VJETOR PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT PËR VITIN 2021 I KOMISIONIT RREGULLATOR PËR BANIM

Në bazë të nenit 22 të Statutit të Komisionit Rregullator për Banim nr. 01-06 / 2 të datës 1 nëntor 2010, të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me Vendim për miratimin e Statutit të Komisionit Rregullator për Banim nr. 07- 4471/1 të datës 28 tetor 2010 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 143/10) si dhe në bazë të Vendimit për ndryshimin e Statutit të Komisionit Rregullator për Banim më 28 qershor 2019, të miratuar nga Kuvendi i Republika e Maqedonisë së Veriut me Vendim për dhënien e pëlqimit të Vendimit Statutar për ndryshimin e Statutit të Komisionit Rregullator për Banim - Shkup nr.08-4329/1 nga 26 korrik 2019 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 154/19), Komisioni Rregullator për Banim në seancën e mbajtur më 07 2021, miratoi:

PLANIN VJETOR PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT PËR...

повеќе...
  15.06.2022

RAPORT MBI PUNËN E KOMISIONIT RREGULLATOR PËR BANIM PËR PERIUDHËN 01 JANAR DERI 30 QERSHOR 2021

Raporti i dorëzuar përmban një përmbledhje të punës së Komisionit Rregullator për Banim në periudhën 01 janar 2021 deri më 30 qershor 2021. Dokumenti ofron tregues numerik dhe krahasues për veprimtarinë e Komisionit Rregullator për Banim dhe zbatimin e Ligjit për Banim, gjegjësisht ky Raport paraqet hapur, në mënyrë objektive dhe argumentuese të gjithë punën e Komisionit Rregullator pë Banim për këtë periudhë raportuese. Për një pasqyrë më të mirë të punës Raporti përmban një numër të përshtatshëm grafikësh dhe tabelash.

  15.06.2022

RAPORT PËR PUNËN E KOMISIONIT RREGULLATOR PËR BANIM PËR PERIUDHËN 01 KORRIK DERI 31 DHJETOR 2020

Raporti i dorëzuar përmban një përmbledhje të punës së Komisionit Rregullator për Banim në periudhën 01 korrik 2020 deri më 31 dhjetor 2020. Dokumenti ofron tregues numerik dhe krahasues për veprimtarinë e Komisionit Rregullator për Banim dhe zbatimin e Ligjit për Banim, gjegjësisht ky Raport paraqet hapur, në mënyrë objektive dhe argumentuese të gjithë punën e Komisionit Rregullator për Banimi për këtë periudhë raportuese. Për një pasqyrë më të mirë të punës Raporti përmban një numër të përshtatshëm grafikësh dhe tabelash.

  15.06.2022

RAPORT MBI PUNËN E KOMISIONIT RREGULLATOR PËR BANIM PËR PERIUDHËN NGA 01 JANAR DERI 30 QERSHOR 2020

Raporti i dorëzuar përmban një përmbledhje të punës së Komisionit Rregullator për Banim në periudhën 01 janar 2020 deri më 30 qershor 2020. Dokumenti ofron tregues numerik dhe krahasues për veprimtarinë e Komisionit Rregullator për Banim dhe zbatimin e Ligjit për Banim, gjegjësisht ky Raport paraqet hapur, në mënyrë objektive dhe argumentuese të gjithë punën e Komisionit Rregullator për Banim për këtë periudhë raportuese. Për një pasqyrë më të mirë të punës Raporti përmban një numër të përshtatshëm grafikësh dhe tabelash.