RAPORT MBI PUNËN E KOMISIONIT RREGULLATOR PËR BANIM PËR PERIUDHËN 01 JANAR DERI 30 QERSHOR 2022

Raporti i dorëzuar përmban një përmbledhje të punës së Komisionit Rregullator për Banim në periudhën 01 janar 2022 deri më 30 qershor 2022. Dokumenti ofron tregues numerik dhe krahasues për veprimtarinë e Komisionit Rregullator për Banim dhe zbatimin e Ligjit për Banim, gjegjësisht ky Raport paraqet hapur, në mënyrë objektive dhe argumentuese të gjithë punën e Komisionit Rregullator pë Banim për këtë periudhë raportuese. Për një pasqyrë më të mirë të punës Raporti përmban një numër të përshtatshëm grafikësh dhe tabelash.