Furnizimet publike

 

Me vendim të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut, me qëllim të luftës për parandalim të korupcionit, Komisioni Rregullator për Banim e merr detyrimin që në veb faqen e saj të publikojë Planin vjetor për furnizime publike si dhe listën e kontratave të lidhura dhe të realizuara.

2023

Линк
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги
Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН Вид на договор за јавна набавка Вид на постапка Очекуван старт Забелешки Оглас
Услуги за поправки и одржување на автомобили 50000000-5 Услуги Февруари
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки
Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН Вид на договор за јавна набавка Вид на постапка Очекуван старт Забелешки Оглас
Компјутерска опрема и материјал 3000000-9 Stoki Набавки од мала вредност Февруари
Горива 09000000-3 Стоки Февруари

2022

Линк
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки
Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН Вид на договор за јавна набавка Вид на постапка Очекуван старт Забелешки Оглас
Канцелариска и компјутерска машинерија, опрема и набавки освен мебел и софтверски пакувања 30000000-9 Стоки Набавки од мала вредност Март Деллив договор