14.06.2022

Njoftim me apel

Në mbledhjen e njëmbëdhjetë të mbajtur më 26 mars 2020, Shtabi i Përgjithshëm Koordinues i Krizave, për të siguruar një koordinim të plotë në lidhje me parandalimin e futjes dhe përhapjes së Coronavirusit C0VID-19, vendosi t'u bëjë thirrje të gjithë qytetarëve dhe t'u rekomandojë të gjithë administratorëve që kryejnë dhe të menaxhojë objektet e banimit, të ndërmarrë aktivitete për dezinfektim brenda objekteve të banimit dhe zonave përreth objekteve të banimit, nga fondet e grumbulluara në llogaritë e veçanta për fondin rezervë, nëse ka pëlqim nga pronarët e njësive të veçanta në objektin e banimit. për të përdorur këto fonde për këtë qëllim.

 

  14.06.2022

KODI PËR NËPUNËSIT ADMINISTRATIV

MINISTRIA E SHOQËRISË INFORMATIKE DHE ADMINISTRATËS

Në bazë të nenit 7 paragrafi (1) pika 8 të Ligjit për nëpunësit administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14) Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës miratoi

KODI PËR NËPUNËSIT ADMINISTRATIV

E cila përcakton standardet etike dhe rregullat e sjelljes së nëpunësve administrativë.

  14.06.2022

Ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për banim

Njoftohen të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë se Ligji për banim është në ndryshim. Të gjithë qytetarët që kanë propozime të veta për ndryshimin dhe plotësimin e tij, mund t'i dërgojnë në e-mailin tonë info@rkd.gov.mk me qëllim të përmirësimit dhe ngritjes së cilësisë së banimit të përbashkët kolektiv. Komisioni Rregullator për Banim do t'i shqyrtojë propozimet e paraqitura me vëmendje të veçantë dhe mund t'ia propozojë Ministrisë për Transport dhe Lidhje si bartëse të Ligjit për Banim.

  14.06.2022

Njoftim

Njoftohen pronarët e pjesëve të veçanta në objektin në rrugën “Veselin Maslesha” nr.3, Shkup se Komisioni Rregullator për Banim NUK ka dorëzuar shkresë dhe NUK do të mbajë mbledhje të organizuar (më datë 10.12.2018 në ora 7.30) për të dhënë deklaratë të detyrueshme para personave të autorizuar nga komisioni.