Македонски

Претседател на РКД

Зоран Маџовски

МАГИСТЕР на Економски Науки по МБА Менаџмент

Образование:

 • ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР АРХИТЕКТ
  VII/1 степен и стекнати 300 кредити според ЕКТС

 • МАГИСТЕР на Економски Науки по МБА Менаџмент
  VA степен и стекнати 60 кредити според ЕКТС

Обуки:

 • Менаџмент на човечки ресурси
 • Обука за менаџирање во Јавни Установи
 • Обука за финансиски менаџмент
 • Обука за комуникација на граѓанскиот сектор и јавноста
 • Обука за стратешка анализа, следење и оценка
 • Димензии на граѓанското Општествож
 • Обука за ораторска надградба

Работно искуство:

 • 1992-2000
  ПП “АРХИНГ”- Крива Паланка
  Aрхитектонско проектирање и градежништво
  Директор / Сопственик

 • 1993 до 1997
  УСО “Ѓорче Петров“- Крива Паланка
  Професор по Нацртна геометрија и техничко цртање

 • 1997 до 1999
  Општина Крива Паланка
  Главен Архитект на град

 • 1999 до 2000
  ЈКП“Комуналец" - Јавно Комунално претпријатие Крива Паланка
  Директор

 • 2000 до 2002
  Министерство за транспорт и врски
  Државен Инспекторат за градежништво и урбанизам
  Директор

 • 2002 до 2007
  Министерство за транспорт и врски
  Сектор за меѓународни инвестиции и интеграции
  Советник

 • 2007 до 2008
  Министерство за транспорт и врски
  Сектор за Европска Унија
  Раководител на одделение

 • 2008 до 2009
  Министерство за транспорт и врски
  Сектор за Станбено-комунални работи и инфраструктура
  Раководител на одделение

 • 2009 до 2011
  Министерство за транспорт и врски
  Одделение за општи работи и архива
  Раководител на одделение

 • 2011 до 2012
  Министерство за транспорт и врски, Државен комунален инспекторат
  Одделение за инспекциски надзор од областа на комуналните работи во Државниот комунален инспекторат
  Раководител на одделение

 • 2012 до 2014
  Министерство за транспорт и врски, Државен комунален инспекторат
  Одделение за логистичка и техничка поддршка во Државниот комунален инспекторат
  Раководител на одделение

 • 2014 до 2018
  Државен комунален инспекторат-Скопје
  Одделение за административна и оперативно-техничка поддршка на Инспекторатот
  Раководител на одделение

 • 2018
  Државен комунален инспекторат-Скопје
  Директор на Инспекторатот

 • 2018 до 2021
  Државен комунален инспекторат-Скопје
  Одделение за административна и оперативно-техничка поддршка на Инспекторатот
  Раководител на одделение

Испрати порака