Јавни набавки

Со одлука на владата на РС Македонија, со цел борба и спречување на корупцијата, Регулаторната Комисија за Домување ја превзема обврската насвојата веб страна да го објавува годишниот план за јавни набавки, како и список на склучени и реализирани договори.  

2023

Линк
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги
Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН Вид на договор за јавна набавка Вид на постапка Очекуван старт Забелешки Оглас
Услуги за поправки и одржување на автомобили 50000000-5 Услуги Февруари
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки
Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН Вид на договор за јавна набавка Вид на постапка Очекуван старт Забелешки Оглас
Компјутерска опрема и материјал 3000000-9 Stoki Набавки од мала вредност Февруари
Горива 09000000-3 Стоки Февруари

2022

Линк
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки
Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН Вид на договор за јавна набавка Вид на постапка Очекуван старт Забелешки Оглас
Канцелариска и компјутерска машинерија, опрема и набавки освен мебел и софтверски пакувања 30000000-9 Стоки Набавки од мала вредност Март Деллив договор