Македонски

Член на РКД

Ќемал Ќамили

МАГИСТЕР на Економски Науки

Ќемал  Ќамили   роден  во  13,08,1961  год. с Долно Орашје, Општина  Јегуновце .

Основното образование  завршил  во родното место, средното  образование ,,Моша  Пијаде ,,– насока  на  трговија, a Високо образование - Економски Факултет во Печ, Р. Косово во 1983год

Во 2012год.  дипломирал  на  Економски Факултет- насока  комерциална  во ДУТ

И  во 2014 магистрирал на Економски Факултет

 

Благодарност и Дипломи

-Сертификати  за компјутерска обука и канцелариска  работа, Neting school-Tetovo

-Сертификати  за компјутерска  обука  - Neting school-Tetovo

mодулот: Windos ,Office,Word, Exel  ,Power Point , internet Explorer  и  E-mail

 

Јазиците  што ги зборува

  • Англиски јазик
  • Македноски  јазик 
  • Германски јазик
  • Српски и Хрватски  јазик
  • Турски  јазик

 

Работно  Искуство

1986-1993- во  Јавно предпријартије  ,,Интерпромет ,, Тетово,директор  на одделот  за  машка  облека ,трговија   со текстил  и облека 

1994-2000- Приватен  бизнис ,, Хераклеа ,, Тетово

2002-2006-заменик генерален  директор   во Јавното предпријатие  ,,Македонија  Пат,,

 И  седум  години   сум работел како менаџер  во градежништвото и регулирање на  домувањето

 

Квалитетни и други адути

Солидно  познавање   на комјутерски  текстови , Windos ,Office,Word, Exel  ,Power Point , internet Explorer  и E-mail

Брза  адаптација  на колективот  благодарение  на квалитетите  нагласени  погоре во меќучовечките   односи

Моментално вработен   именуван член   во   Регулаторна  Комисија  за  Домување ,Скопје .

Испрати порака