Mirë se erdhët në ueb faqen e Komisionit Rregullator për Banim

Këtu mund ti merrni të gjitha informatat në lidhje me kompetencat e Komisionit Rregullator për Banim, shërbimin professional, procedurën e dhënjes së Liçencave për menaxherë për kryerje të aktiviteteve për menaxhim me ndërtesat banesore, subjekteve juridike të cilat kanë fituar të drejtën për kryerje të aktiviteteve për menaxhim me ndërtesat banesore si dhe mundësia për parashtrim të pyetjeve që kanë të bëjnë me të drejtat dhe detyrimet ligjore të qytetarëve nga fusha e banimit.

Соопштенија и информации од јавен карактер

  14.06.2022

Njoftim nga Komisioni Rregullator për Banim

Komisioni Rregullativ për Banim i njofton qytetarët se në territorin e komunave të qytetit të Shkupit ka oferta për menaxhim me objekte banesore nga një kompani e caktuar GREEN KLEAN MANAGEMENT DOOEL Shkup, e cila NUK KA licencë.

 

  14.06.2022

NJOFTIM

Komisioni RregullatOR për Banim i njofton qytetarët se në territorin e komunave të qytetit të Shkupit ka oferta për menaxhim me objekte banesore nga kompania GREEN KLIN DOOEL Shkup, e cila NUK KA licencë për kryerjen e veprimtarive të menaxhimit...

повеќе...
  14.06.2022

GËZUAR FESTAT

Të nderuar

Komisioni Rregullator për Banim ju uron festat e Krishtlindjeve dhe ju uron një Vit të Ri të mbarë e të suksesshëm!

  14.06.2022

KRYETARI I KOMISIONIT RREGULLATOR PËR BANIM M-r ZORAN MAXHOVSKI VIZITON KOMUNËN KRIVA PALANKA

Kryetari i Komunës së Kriva Pallankës, Borjanço Micevski, më 13 korrik 2021 ka zhvilluar takim pune me kryetarin e Komisionit Rregullator për Banim, M-r Zoran Maxhovski. Në takim u diskutua për mundësinë e regjistrimit të menaxherëve të licencuar...

повеќе...
  25.07.2022

RAPORT MBI PUNËN E KOMISIONIT RREGULLATOR PËR BANIM PËR PERIUDHËN 01 JANAR DERI 30 QERSHOR 2022

Raporti i dorëzuar përmban një përmbledhje të punës së Komisionit Rregullator për Banim në periudhën 01 janar 2022 deri më 30 qershor 2022. Dokumenti ofron tregues numerik dhe krahasues për veprimtarinë e Komisionit Rregullator për Banim dhe zbatimin e Ligjit për Banim, gjegjësisht ky Raport paraqet hapur, në mënyrë objektive dhe argumentuese të gjithë punën e Komisionit Rregullator pë Banim për këtë periudhë raportuese. Për një pasqyrë më të mirë të punës Raporti përmban një numër të përshtatshëm grafikësh dhe tabelash.

  16.06.2022

PLANI VJETOR PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT PËR VITIN 2021 I KOMISIONIT RREGULLATOR PËR BANIM

Në bazë të nenit 22 të Statutit të Komisionit Rregullator për Banim nr. 01-06 / 2 të datës 1 nëntor 2010, të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me Vendim për miratimin e Statutit të Komisionit Rregullator për Banim nr. 07- 4471/1 të datës 28 tetor 2010 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 143/10) si dhe në bazë të Vendimit për ndryshimin e Statutit të Komisionit Rregullator për Banim më 28 qershor 2019, të miratuar nga Kuvendi i Republika e Maqedonisë së Veriut me Vendim për dhënien e pëlqimit të Vendimit Statutar për ndryshimin e Statutit të Komisionit Rregullator për Banim - Shkup nr.08-4329/1 nga 26 korrik 2019 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 154/19), Komisioni Rregullator për Banim në seancën e mbajtur më 07 2021, miratoi:

PLANIN VJETOR PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT PËR...

повеќе...
  15.06.2022

RAPORT MBI PUNËN E KOMISIONIT RREGULLATOR PËR BANIM PËR PERIUDHËN 01 JANAR DERI 30 QERSHOR 2021

Raporti i dorëzuar përmban një përmbledhje të punës së Komisionit Rregullator për Banim në periudhën 01 janar 2021 deri më 30 qershor 2021. Dokumenti ofron tregues numerik dhe krahasues për veprimtarinë e Komisionit Rregullator për Banim dhe zbatimin e Ligjit për Banim, gjegjësisht ky Raport paraqet hapur, në mënyrë objektive dhe argumentuese të gjithë punën e Komisionit Rregullator pë Banim për këtë periudhë raportuese. Për një pasqyrë më të mirë të punës Raporti përmban një numër të përshtatshëm grafikësh dhe tabelash.

  15.06.2022

RAPORT PËR PUNËN E KOMISIONIT RREGULLATOR PËR BANIM PËR PERIUDHËN 01 KORRIK DERI 31 DHJETOR 2020

Raporti i dorëzuar përmban një përmbledhje të punës së Komisionit Rregullator për Banim në periudhën 01 korrik 2020 deri më 31 dhjetor 2020. Dokumenti ofron tregues numerik dhe krahasues për veprimtarinë e Komisionit Rregullator për Banim dhe zbatimin e Ligjit për Banim, gjegjësisht ky Raport paraqet hapur, në mënyrë objektive dhe argumentuese të gjithë punën e Komisionit Rregullator për Banimi për këtë periudhë raportuese. Për një pasqyrë më të mirë të punës Raporti përmban një numër të përshtatshëm grafikësh dhe tabelash.

  15.06.2022

RAPORT MBI PUNËN E KOMISIONIT RREGULLATOR PËR BANIM PËR PERIUDHËN NGA 01 JANAR DERI 30 QERSHOR 2020

Raporti i dorëzuar përmban një përmbledhje të punës së Komisionit Rregullator për Banim në periudhën 01 janar 2020 deri më 30 qershor 2020. Dokumenti ofron tregues numerik dhe krahasues për veprimtarinë e Komisionit Rregullator për Banim dhe zbatimin e Ligjit për Banim, gjegjësisht ky Raport paraqet hapur, në mënyrë objektive dhe argumentuese të gjithë punën e Komisionit Rregullator për Banim për këtë periudhë raportuese. Për një pasqyrë më të mirë të punës Raporti përmban një numër të përshtatshëm grafikësh dhe tabelash.