Регулаторната комисија за домување се финансира од:

  • буџетот на Република Македонија;
  • приходите одстварени од вршење на работите од својата надлежност;
  • средствата утврдени со други прописи.