Илија Китаноски - Дипломиран Економист


Љубинка Корабоска - Магистар по Туризам


Катерина Димеска - Дипломиран Инженер


Башким Алили - Магистар по технички Науки од Областта на Градежништвото